Alimenty

Adwokat Wągrowiec Oborniki

CZYM SĄ ALIMENTY?

W naszym systemie prawnym alimenty rozumiane są jako konieczność dostarczania określonym osobom niezbędnych środków utrzymania. Najbardziej powszechnym zobowiązaniem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców wobec dzieci, który też Kancelaria Adwokacka Anna Makowska przybliży Państwu w niniejszym artykule.

JAK OTRZYMAĆ ALIMENTY?

Z alimentami mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy jeden z rodziców nie mieszka na stałe z dzieckiem. Wówczas zobowiązany będzie do łożenia na jego utrzymanie. Aby ustalić wysokość kwoty alimentów, konieczne jest wytoczenie przez rodzica stele zamieszkującego z dzieckiem pozwu o alimenty przeciwko drugiemu rodzicowi. W sytuacji, gdy dziecko jest pełnoletnie samo musi wystąpić z takim powództwem. Sprawy o alimenty wnosimy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Alimenty w określonym mieście toczyć się będą w sądzie miejscowym, w wydziale do spraw rodzinnych i nieletnich.

Sprawę o alimenty rozpoczynamy poprzez złożenie do sądu pozwu o alimenty, w którym określimy kwotę, którą jako alimenty chcielibyśmy otrzymywać. Do pozwu o alimenty musimy załączyć skrócony akt urodzenia dziecka, jak również dokumentację potwierdzającą miesięczne koszty utrzymania dziecka. Są to na przykład faktury za wyżywienie, odzież, przybory szkolne, zajęcia dodatkowe, leczenie. Pomocne będzie przedstawienie miesięcznych wydatków. Naszym obowiązkiem jest wykazanie przed sądem miesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Złożenie odpowiednio przygotowanego pozwu zainicjuje rozpoczęcie sprawy o alimenty.

JAK USTALIĆ WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób należy ustalić wysokość alimentów. Niestety brak jest ogólnych wyznaczników, bądź tabeli alimentacyjnych wskazujących kwotę możliwą do uzyskania. Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do zapłaty oraz od usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka. Duże znaczenie ma zatem sytuacja dziecka, a więc wysokość dotychczas ponoszonych na nie wydatków. Ważne jak również przedstawienie sądowi nowo powstałych kosztów, które są niezbędne i które rodzic musi ponosić. Kolejno też istotne jest wykazanie sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Nawet w sytuacji, gdy wykazuje ona niskie dochody, możliwym jest uzyskanie ponadprzeciętnej kwoty alimentów. Wykazanie okoliczności, że rodzic jest zdrowy, w pełni sprawny do pracy, posiada majątek, czy oszczędności, ukończył różne kursy, czy posiada specjalistyczne uprawnienia, a mimo to uzyskuje niewielkie wynagrodzenie podważa wiarygodność takiej osoby i pomaga uzyskać wyższe kwoty alimentów. Wówczas sąd może uznać, że zobowiązany może podjąć lepiej płatną pracę, która umożliwi mu uregulowanie wszelkich zobowiązań, w tym tego najważniejszego, jakim jest obowiązek alimentacyjny. Adwokat w mieście Oborniki z całą pewnością złoży stosowne wnioski, które pozwolą ustalić sytuację majątkową zobowiązanego do alimentacji.

JAK DŁUGO NALEŻY PŁACIĆ ALIMENTY?

Rodzic płacący alimenty często jest przekonany, że jego obowiązek alimentacyjny automatycznie wygaśnie, kiedy dziecko skończy 18 lat. Nic bardziej mylnego. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie precyzują wieku, do jakiego dziecku należą się alimenty. Stanowią jedynie, że dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzice mają obowiązek alimentacji. Najczęściej obowiązek ten dalej będzie ciążył na zobowiązanym w sytuacji podejmowania przez dziecko kształcenia, które uniemożliwia zatrudnienie, czy też w przypadku dziecka chorego, niepełnosprawnego. W przypadku jednak, gdy dziecko uczy się w weekendy, na co dzień zaś podejmuje zatrudnienie i samo się utrzymuje obowiązek ten wygaśnie. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja będzie indywidualna oceniana przez Sąd. Jednakże należy mieć na uwadze, że uchylenie obowiązku alimentacyjnego wymaga wydania w tym przedmiocie stosownego orzeczenia przez sąd. Samo zaprzestanie płacenia nie zwalnia nas z obowiązku. Adwokat w mieście Oborniki zajmuje się sprawami o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

OBNIŻENIE / PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Należy nie zapominać, że przy każdej zmianie okoliczności dotyczących dziecka, jak również zmiany sytuacji materialnej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów możliwe jest wystąpienie z ponownym pozwem – o zmianę dotychczasowej wysokości alimentów. Możemy zatem wnosić o podwyższenie alimentów lub ich stosowne obniżenie. Alimenty zasądzone na  kilkuletnie dziecko nie są adekwatne co do osoby nastolatka, co daje możliwość ich podwyższenia. Ponadto, gdy rodzic był zdrowy i miał wysokie zarobki, a teraz stale choruje i nie ma możliwości wykonywania podobnego zatrudnienia, może wystąpić z pozwem o obniżenie alimentów. Celem poprowadzenia tego typu postępowania niezbędne może okazać się skorzystanie z usług adwokata w mieście Oborniki.

Kancelaria Adwokacka Anna Makowska świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie uzyskania, podwyższenia lub obniżenia alimentów, jak również uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Szereg spraw pomiędzy rodzicami, a dziećmi reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do jednych z nich niewątpliwie częściej w praktyce spotykanych należą sprawy dotyczące sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi. Do kontaktów z dzieckiem mają prawo nie tylko rodzice, ale też dziadkowie. Najczęściej forma kontaktów przebiega poprzez osobiste spotkania osób uprawnionych (rodziców lub dziadków) z dzieckiem (wnukiem). Nie zawsze jednak kontakty z dzieckiem przybierają formę bezpośrednich spotkań. Nierzadko kontakty z dzieckiem ustala się poprzez uprawnienie rodziców bądź dziadków do wykonywania rozmów tele­fo­nicznych. Te, w okre­ślo­nych dniach i godzi­nach lub przy pomocy innych spo­so­bów komu­ni­ko­wa­nia się na odle­głość (np. skype’a).

SPOSÓB UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Odbywa się przez osobę uprawnioną (rodzica bądź dziadka). Sposób ten można określić wspólnie, z rodzicem, z którym dziecko na stałe zamieszkuje. Przede wszystkim brane są pod uwagę dobro dziecka i jego rozsądne życzenia. Jednak, w przypadku braku porozumienia kwestię tą rozstrzyga sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Właściwy Sąd Rejonowy w Obornikach, Wągrowcu czy Poznaniu regularnie zajmuje się sprawami uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalając je niezwykle szczegółowo.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O KONTAKTY

Postępowanie w przedmiocie ich ustalenia toczy się na wniosek rodzica bądź dziadka, któremu zależy na utrzymywaniu bieżących kontaktów z dzieckiem. We wniosku składanym do Sądu Rejonowego należy wskazać propozycję, wszystkie dni, w jakie chciałoby się mieć z dzieckiem kontakt. Kalen­darz spo­tkań i opieki nad dziec­kiem należy zapla­no­wać zgod­nie z potrze­bami i ocze­ki­wa­niami rodzica bądź dziadków oraz uwzględ­nie­niem potrzeb dziecka. Nadto należy wskazać, w jaki sposób będą odbywały się kontakty z dzieckiem. Czy poprzez wizytę rodzica lub dziadków w miej­scu zamiesz­ka­nia dziecka, odbie­ra­nie dziecka z miej­sca zamiesz­ka­nia, szkoły, czy przed­szkola i spędzanie z nim czasu w dowolnym miejscu. Odpro­wa­dza­nie dziecka po zakończonym spo­tka­niu do jego miej­sca sta­łego pobytu. Zabieranie dziecka na kilkudniowe okresy do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czy poprzez spotykanie się z dzieckiem w obecności osób trzecich. Może być to np. kurator sądowy. 

REGULOWANIE POZOSTAŁYCH OKRESÓW KONTAKTÓW

Okresy w jakich rodzic bądź dziadkowie mieliby mieć kontakt z dzieckiem, to poza zwykłymi codziennymi dniami w trakcie tygodnia, bądź w weekendy, można wnosić do Sądu Rejonowego w Obornikach, WągrowcuPoznaniu, żeby kontakty z dzieckiem zostały uregulowane również w okre­sie Bożego Naro­dze­nia, Wiel­ka­nocy, a także ferii zimo­wych i waka­cji. Dodatkowo na wniosek osoby uprawnionej Sąd może uregulować również dłuższe okresy. Są to ferie zimowe i wakacje letnie, a na życzenie rodzica bądź dziadków wskazać w postanowieniu dodatkowe dni. Mogą być one związane z wydarzeniami z kalendarza, np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka. Możliwości uregulowania sposobów kontaktów z dzieckiem jest naprawdę wiele. Należy pamiętać jednak, że Sąd zawsze będzie kierował się potrzebami osoby uprawnionej z uwzględnieniem potrzeb samego dziecka. 

Kancelaria Adwokacka Anna Makowska z pewnością zgodnie z potrzebami klienta pomoże stworzyć zarówno wniosek zawierający harmonogram kontaktów, jak również przejść przez sądową procedurę związaną z ustaleniem kontaktów z dzieckiem.

KONTAKTY Z DZIECKIEM A WŁADZA RODZICIELSKA

Wielu klientów naszej Kancelarii przychodzi z pytaniem, czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa bezpośrednio na sposób uregulowanych kontaktów z dzieckiem. Otóż ograniczenie władzy rodzicielskiej nie prowadzi automatycznie do zakazania rodzicowi kontaktów z dzieckiem. W takich sytuacjach rodzic ma w dalszym ciągu możliwość spotykania się z dzieckiem. W przypadku zaś sporu o dochodzenie swojego uprawnienia – przed sądem.

KONTAKTY Z DZIECKIEM - OBOWIĄZEK RODZICÓW

Nie należy zapominać, że rodzice mają nie tylko prawo, ale obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Brak utrzymywania kontaktów z dzieckiem, może z kolei prowadzić w dalszej perspektywie do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Zawsze jednak podejmując takie decyzje sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Jest to najważniejsza zasada postępowania w sprawie uregulowania kontaktów dzieckiem.

KONSEKWENCJE UREGULOWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Kancelaria Adwokacka Anna Makowska zawsze przypomina, że w przypadku uregulowania kontaktów z dzieckiem rodzic lub dziadkowie uprawnieni do kontaktów winni spotykać się z dzieckiem zgodnie z prawomocnym postanowieniem o kontaktach. Bez zgody rodzica, u któ­rego dziecko stale prze­bywa, osoby te nie będą mogły spo­ty­kać się z dzieckiem w innych ter­mi­nach niż te, które zostały okre­ślone w posta­no­wie­niu sądu. Nadto rodzic, u którego dziecko stale przebywa musi w ustalonych przez sąd terminach umożliwić kontakty z dzieckiem i nie utrudniać kontaktów z nim. Sam, bez zgody osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nie może też zmieniać dni w jakich kontakty powinny się odbywać.

Wszelkie wątpliwości w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem pomoże rozwiać adwokat z miasta Wągrowiec, Oborniki, Poznań.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Anna Makowska.