Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Szereg spraw pomiędzy rodzicami, a dziećmi reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Do jednych z nich niewątpliwie częściej w praktyce spotykanych należą sprawy dotyczące sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi. Do kontaktów z dzieckiem mają prawo nie tylko rodzice, ale też dziadkowie. Najczęściej forma kontaktów przebiega poprzez osobiste spotkania osób uprawnionych (rodziców lub dziadków) z dzieckiem (wnukiem). Nie zawsze jednak kontakty z dzieckiem przybierają formę bezpośrednich spotkań. Nierzadko kontakty z dzieckiem ustala się poprzez uprawnienie rodziców bądź dziadków do wykonywania rozmów tele­fo­nicznych. Te, w okre­ślo­nych dniach i godzi­nach lub przy pomocy innych spo­so­bów komu­ni­ko­wa­nia się na odle­głość (np. skype’a).

SPOSÓB UTRZYMYWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Odbywa się przez osobę uprawnioną (rodzica bądź dziadka). Sposób ten można określić wspólnie, z rodzicem, z którym dziecko na stałe zamieszkuje. Przede wszystkim brane są pod uwagę dobro dziecka i jego rozsądne życzenia. Jednak, w przypadku braku porozumienia kwestię tą rozstrzyga sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka. Właściwy Sąd Rejonowy w Obornikach, Wągrowcu czy Poznaniu regularnie zajmuje się sprawami uregulowania kontaktów z dziećmi, ustalając je niezwykle szczegółowo.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O KONTAKTY

Postępowanie w przedmiocie ich ustalenia toczy się na wniosek rodzica bądź dziadka, któremu zależy na utrzymywaniu bieżących kontaktów z dzieckiem. We wniosku składanym do Sądu Rejonowego należy wskazać propozycję, wszystkie dni, w jakie chciałoby się mieć z dzieckiem kontakt. Kalen­darz spo­tkań i opieki nad dziec­kiem należy zapla­no­wać zgod­nie z potrze­bami i ocze­ki­wa­niami rodzica bądź dziadków oraz uwzględ­nie­niem potrzeb dziecka. Nadto należy wskazać, w jaki sposób będą odbywały się kontakty z dzieckiem. Czy poprzez wizytę rodzica lub dziadków w miej­scu zamiesz­ka­nia dziecka, odbie­ra­nie dziecka z miej­sca zamiesz­ka­nia, szkoły, czy przed­szkola i spędzanie z nim czasu w dowolnym miejscu. Odpro­wa­dza­nie dziecka po zakończonym spo­tka­niu do jego miej­sca sta­łego pobytu. Zabieranie dziecka na kilkudniowe okresy do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, czy poprzez spotykanie się z dzieckiem w obecności osób trzecich. Może być to np. kurator sądowy. 

REGULOWANIE POZOSTAŁYCH OKRESÓW KONTAKTÓW

Okresy w jakich rodzic bądź dziadkowie mieliby mieć kontakt z dzieckiem, to poza zwykłymi codziennymi dniami w trakcie tygodnia, bądź w weekendy, można wnosić do Sądu Rejonowego w Obornikach, WągrowcuPoznaniu, żeby kontakty z dzieckiem zostały uregulowane również w okre­sie Bożego Naro­dze­nia, Wiel­ka­nocy, a także ferii zimo­wych i waka­cji. Dodatkowo na wniosek osoby uprawnionej Sąd może uregulować również dłuższe okresy. Są to ferie zimowe i wakacje letnie, a na życzenie rodzica bądź dziadków wskazać w postanowieniu dodatkowe dni. Mogą być one związane z wydarzeniami z kalendarza, np. Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka. Możliwości uregulowania sposobów kontaktów z dzieckiem jest naprawdę wiele. Należy pamiętać jednak, że Sąd zawsze będzie kierował się potrzebami osoby uprawnionej z uwzględnieniem potrzeb samego dziecka. 

Kancelaria Adwokacka Anna Makowska z pewnością zgodnie z potrzebami klienta pomoże stworzyć zarówno wniosek zawierający harmonogram kontaktów, jak również przejść przez sądową procedurę związaną z ustaleniem kontaktów z dzieckiem.

KONTAKTY Z DZIECKIEM A WŁADZA RODZICIELSKA

Wielu klientów naszej Kancelarii przychodzi z pytaniem, czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa bezpośrednio na sposób uregulowanych kontaktów z dzieckiem. Otóż ograniczenie władzy rodzicielskiej nie prowadzi automatycznie do zakazania rodzicowi kontaktów z dzieckiem. W takich sytuacjach rodzic ma w dalszym ciągu możliwość spotykania się z dzieckiem. W przypadku zaś sporu o dochodzenie swojego uprawnienia – przed sądem.

KONTAKTY Z DZIECKIEM - OBOWIĄZEK RODZICÓW

Nie należy zapominać, że rodzice mają nie tylko prawo, ale obowiązek do utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Brak utrzymywania kontaktów z dzieckiem, może z kolei prowadzić w dalszej perspektywie do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. Zawsze jednak podejmując takie decyzje sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Jest to najważniejsza zasada postępowania w sprawie uregulowania kontaktów dzieckiem.

KONSEKWENCJE UREGULOWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Kancelaria Adwokacka Anna Makowska zawsze przypomina, że w przypadku uregulowania kontaktów z dzieckiem rodzic lub dziadkowie uprawnieni do kontaktów winni spotykać się z dzieckiem zgodnie z prawomocnym postanowieniem o kontaktach. Bez zgody rodzica, u któ­rego dziecko stale prze­bywa, osoby te nie będą mogły spo­ty­kać się z dzieckiem w innych ter­mi­nach niż te, które zostały okre­ślone w posta­no­wie­niu sądu. Nadto rodzic, u którego dziecko stale przebywa musi w ustalonych przez sąd terminach umożliwić kontakty z dzieckiem i nie utrudniać kontaktów z nim. Sam, bez zgody osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nie może też zmieniać dni w jakich kontakty powinny się odbywać.

Wszelkie wątpliwości w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem pomoże rozwiać adwokat z miasta Wągrowiec, Oborniki, Poznań.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Anna Makowska.