Mediacja

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów, gdzie stronom konfliktu pomaga dojść do porozumienia bezstronna osoba trzecia, czyli mediator. Nierzadko też adwokacji posiadają uprawnienia mediatora. W naszej kancelarii w Wągrowcu i Obornikach prowadzimy mediację, gdyż posiadamy stosowne uprawnienia mediatora.

Mediacja cechuje się dobrowolnością oraz poufnością. Mediator próbuje pogodzić rację obu stron i umożliwia wypracowanie wspólnego konsensusu. Tym mediacja odróżnia się od arbitrażu, że mediator nie może narzucić konkretnego rozwiązania stronom, jest bierna stroną spotkania mediacyjnego.

MEDIACJA - JAK JĄ ROZPOCZĄĆ?

Mediacja może zostać zapoczątkowana:

 • wolą samych stron,
 • bądź decyzją Sądu np. w trakcie rozprawy rozwodowej, gdy pojawiają się widoki na utrzymanie małżeństwa Sąd kieruje małżonków do mediacji, lub w przypadku wzajemnego aktu oskarżenia; oczywiście w tym wariancie uczestnictwo w mediacji nie jest obowiązkowe, bowiem jak zaznaczono na początku jest ona całkowicie dobrowolna

Mediacje prowadzi wykwalifikowany mediator. Listę stałych mediatorów prowadzą sądy okręgowe. Adwokat Anna Makowska jest wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

MEDIACJA - BEZWZGLĘDNE ZASADY

 • Zasada dobrowolności. Odnosi się do stron mediacji. Uczestnicy mediacji biorą w niej udział według własnego uznania. Chęć przystąpienia przez nich do mediacji musi być nieskrępowana i nieprzymuszona. W każdej chwili mogą zrezygnować z mediacji.
 • Zasada bezstronności. Odnosi się ona zarówno do stron jak i do mediatora. Strony w mediacji są jednakowo traktowane, ich prawa oraz obowiązki są tożsame. Mediator nie wyróżnia żadnej ze stron, nie pozostaje też w zależności z żadną stroną mediacji, jest osobą całkowicie bezstronną.
 • Zasada neutralności. Mediator pozostaje neutralny co do przedmiotu sporu oraz stron. Mediator pomaga stronom odnaleźć porozumienie i zrozumienie, co ma na celu zażegnanie konfliktu. Mediator nie sugeruje rozwiązań, jest bierną strona rozmowy. Mediator jedynie ukonkretnia stanowiska wypowiedziane przez strony.
 • Zasada poufności. Zasada ta dotyczy każdego uczestnika biorącego udział w mediacji. Wszystko co jest wypowiedziane na spotkaniach informacyjnych bądź posiedzeniach mediacyjnych nabywa klauzulę poufności. Wszelkie informacje ujawnione podczas spotkań nie mogą zostać przekazywane żadnym osobom prywatnym ani instytucjom (w tym także przed sądem w razie bezskutecznej mediacji).
 • Zasada akceptowalności. Osoba mediatora nie może być stronom narzucona, powinna być zaakceptowana przez strony. Gdy istnieją przesłanki, strona może dążyć do zmiany mediatora.
 • Zasada profesjonalizmu. Mediator prowadzący mediację powinien posiadać specjalistyczne szkolenie z mediacji. Przydatna też jest wiedza dotycząca sposobów komunikowania się oraz znajomość dziedziny przedmiotowej sprawy.

ZALETY MEDIACJI

Postępowanie mediacyjne jest znacznie bardziej efektywne od postępowania sądowego. Mediacja cechuje się wieloma zaletami, wśród których możemy wyróżnić:

 • znacznie krótszy okres oczekiwania na rozstrzygnięcie
 • niższy poziom kosztów i stresu niż w przypadku postępowania sądowego,
 • strony współuczestniczą w kwestii porozumienia, w związku z czym strony nie czują, że dane rozstrzygnięcie jest im narzucone,
 • komunikacja miedzy stronami jest znacznie bardziej swobodna,
 • w mediacji nie ma strony przegranej, każda na niej zyskuje

KTO PŁACI ZA MEDIACJĘ?

Mediacja jest odpłatna. Do kosztów mediacji należą wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Kosztami mediacji obciążone są co do zasady strony po połowie, chyba że strony wspólnie ustanowią inny podział kosztów. Strony mogą też złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji, gdy taka była prowadzona na podstawie skierowania przez sąd.

UDZIAŁ ADWOKATA JAKO PEŁNOMOCNIKA W MEDIACJI

Pełnomocnik już od samego początku może czuwać nad prowadzona mediacją. Może pomóc klientowi w wyborze mediatora, a także pomóc klientowi przygotować się do mediacji, w tym poinstruować klienta, jakie dokumenty mogą być pomocne podczas mediacji. Pełnomocnik zabezpiecza interesy klienta, analizuje najlepsze rozwiązania dla klienta. Ponadto winien poinformować klienta o tym, że podczas mediacji nie ponosi on żadnego ryzyka, a ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez właściwy sąd, zyskuje rangę ugody sądowej. Kolejno pełnomocnik powinien przyjąć rolę wspierającą.  W sytuacji wypracowania porozumienia pełnomocnik pomaga sprawdzić zredagowaną treść ugody, by znalazły się w niej odpowiednie zapisy zabezpieczające interesy klienta.

Kancelaria Adwokacka Anny Makowskiej zaprasza do współpracy podczas prowadzenia mediacji oraz uczestniczenia w niej jako pełnomocnik. Adwokat z Wągrowca i Obornik wytłumaczy procedurę mediacji, pomoże wybrać mediatora, a w przypadku powierzenia mu prowadzenia mediacji przeprowadzi ją w należyty sposób.