Rozwód – co musisz wiedzieć ?

Rozwód

Jako adwokat praktykujący w Wągrowcu i Obornikach postaram się rozwiać Państwa największe wątpliwości dotyczące rozwodu. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Anny Makowskiej.

Rozwód jest to trwałe rozwiązanie węzła prawnego między małżonkami, którego orzeczenie powoduje ustanie praw i obowiązków wynikających z małżeństwa, w szczególności otwierające drogę do zawarcia nowego związku małżeńskiego.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU ROZWODOWEGO

Sprawy o rozwód rozstrzygają sądy okręgowe właściwe ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Inna będzie właściwość sądu dla spraw rozwodu z Wągrowca, a inna dla rozwodu klientów w Obornikach. Pozew o rozwód obarczony jest stałą opłatą w wysokości 600 zł i we wszystkich sądach jest ona taka sama.

PRZESŁANKI ROZWODOWE

Pozytywną przesłanką rozwodu, a więc taką która musi wystąpić jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Polega to na zaniku trzech zasadniczych więzi między małżonkami :

 • więzi psychicznej (uczuciowej) -> wskazuje na to wrogi (nienawistny) stosunek między małżonkami
 • więzi fizycznej -> małżonkowie nie dzielą ze sobą sypialni
 • więzi gospodarczej -> małżonkowie zaprzestali wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego,

Ponadto nie mogą wystąpić przesłanki wyłączające dopuszczalność rozwodu (tzw. przesłanki negatywne), do których zaliczamy:

 • dobro wspólnych małoletnich dzieci -> sąd sprawdza czy rozwód nie wpłynie zbyt ujemnie na dobro dziecka
 • zasady współżycia społecznego -> sąd nie udzieli rozwodu w okolicznościach budzących moralne potępienie, społecznie nieakceptowanych np. ciężka choroba
 • na żądanie małżonka wyłącznie winnego -> jest to przesłanka względna, bowiem za zgodą małżonka sąd orzeknie rozwód, chyba że odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego np. odmowa nie wynika z miłości tylko z chęci zemsty

Przy analizie sprawy o rozwód i w zastanowieniu się, czy nie występują powyższe przesłanki, może okazać się niezbędna pomoc adwokata, więc kancelaria  adwokacka w Wągrowcu i Obornikach jest dla Państwa otwarta.

ROZWÓD - POSTĘPOWANIE ROZWODOWE

Postępowanie w sprawie o rozwód jest niejawne, czyli małżonkom nie towarzyszy na sali publiczność. Na wniosek małżonków rozprawa rozwodowa może być jawna, jeśli sprawa nie spowoduje obrazy moralności.

W czasie procesu o rozwód sąd może skierować strony do mediacji, jeśli w jego opinii istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Mediację prowadzi osoba wyznaczona wspólnie przez strony lub mediator wskazany przez sąd. Należy pamiętać, że próba pojednania małżonków nie jest obowiązkiem sądu.

WYROK ROZWODOWY

Rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym zapadają z urzędu, na wniosek jednego małżonka lub na zgodny wniosek małżonków.

Rozstrzygnięcia z urzędu :

 • Rozwiązanie małżeństwa
 • Wina rozkładu pożycia -> o znaczeniu winy poniżej
 • Wykonywanie władzy rodzicielskiej
 • Ustalenie kontaktów (zob. art.58§1b k.r.o.)
 • Zakres alimentów na dzieci
 • Zasady korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania

Rozstrzygnięcia na wniosek jednego małżonka :

 • Podział majątku wspólnego (o ile nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu)
 • Zakres alimentów dla małżonka żądającego ich zasądzenia
 • Orzeczenie eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszania

Rozstrzygnięcia na zgodny wniosek małżonków :

 • Podział wspólnego mieszkania (o ile jest możliwy bądź przyznanie go jednemu z małżonków )
 • Zaniechanie orzekania o winie

ROZWÓD - ZNACZENIE WINY

Orzekając o rozwiązaniu małżeństwa sąd co do zasady decyduje o tym który z małżonków i jakim stopniu ponosi winę za rozpad małżeństwa. Poziom zawinienia wpływa na obowiązek alimentacyjny względem byłego już małżonka :

 • małżonek wyłącznie winny może zostać zobowiązany do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajduje się w niedostatku
 • małżonek niewyłącznie winny (sytuacja, gdy obaj małżonkowie są winni rozpadu małżeństwa) jeśli znajduje się w niedostatku może od drugiego małżonka żądać dostarczania środków utrzymania odpowiadających jego potrzebom i możliwościom finansowym winnego małżonka

 

Obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia nowego małżeństwa lub z upływem pięciu lat, gdy zobowiązany do alimentów nie był uznany za winnego. Chyba że sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności przedłuży ten termin.

 

Kwestia ustalenia winy małżonków przy rozwodzie jest niezwykle problematyczna, nierzadko potrzebna jest strategia, którą Kancelaria Adwokacka w Wągrowcu i Obornikach pomoże opracować, dążąc do oczekiwanego rozstrzygnięcia.

NAJWAŻNIEJSZE SKUTKI WYROKU ROZWODOWEGO

 • rozwód nie powoduje ustania powinowactwa powstałego w wyniku zawarcia małżeństwa,
 • małżonkowie od momentu uprawomocnienia się wyroku nie dziedziczą po sobie,
 • małżonek, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje nazwisko, może powrócić do poprzedniego -> w tym celu należy w ciągu 3 m-cy od uprawomocnienia się wyroku złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem USC,
 • ustaje ustawowa wspólność majątkowa, a pojawia się wspólność w częściach ułamkowych.

Na wszelkie pytania związane z rozwodem i alimentami odpowiem jako adwokat działający w Wągrowcu i Obornikach. Zapraszam do umówienia spotkania w Kancelarii Adwokackiej Anny Makowskiej celem powierzenia Państwa sprawy o rozwód profesjonaliście.