Mediacja

CO TO JEST MEDIACJA?

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów, gdzie stronom konfliktu pomaga dojść do porozumienia bezstronna osoba trzecia, czyli mediator. Nierzadko też adwokacji posiadają uprawnienia mediatora. W naszej kancelarii w Wągrowcu i Obornikach prowadzimy mediację, gdyż posiadamy stosowne uprawnienia mediatora.

Mediacja cechuje się dobrowolnością oraz poufnością. Mediator próbuje pogodzić rację obu stron i umożliwia wypracowanie wspólnego konsensusu. Tym mediacja odróżnia się od arbitrażu, że mediator nie może narzucić konkretnego rozwiązania stronom, jest bierna stroną spotkania mediacyjnego.

MEDIACJA - JAK JĄ ROZPOCZĄĆ?

Mediacja może zostać zapoczątkowana:

 • wolą samych stron,
 • bądź decyzją Sądu np. w trakcie rozprawy rozwodowej, gdy pojawiają się widoki na utrzymanie małżeństwa Sąd kieruje małżonków do mediacji, lub w przypadku wzajemnego aktu oskarżenia; oczywiście w tym wariancie uczestnictwo w mediacji nie jest obowiązkowe, bowiem jak zaznaczono na początku jest ona całkowicie dobrowolna

Mediacje prowadzi wykwalifikowany mediator. Listę stałych mediatorów prowadzą sądy okręgowe. Adwokat Anna Makowska jest wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

MEDIACJA - BEZWZGLĘDNE ZASADY

 • Zasada dobrowolności. Odnosi się do stron mediacji. Uczestnicy mediacji biorą w niej udział według własnego uznania. Chęć przystąpienia przez nich do mediacji musi być nieskrępowana i nieprzymuszona. W każdej chwili mogą zrezygnować z mediacji.
 • Zasada bezstronności. Odnosi się ona zarówno do stron jak i do mediatora. Strony w mediacji są jednakowo traktowane, ich prawa oraz obowiązki są tożsame. Mediator nie wyróżnia żadnej ze stron, nie pozostaje też w zależności z żadną stroną mediacji, jest osobą całkowicie bezstronną.
 • Zasada neutralności. Mediator pozostaje neutralny co do przedmiotu sporu oraz stron. Mediator pomaga stronom odnaleźć porozumienie i zrozumienie, co ma na celu zażegnanie konfliktu. Mediator nie sugeruje rozwiązań, jest bierną strona rozmowy. Mediator jedynie ukonkretnia stanowiska wypowiedziane przez strony.
 • Zasada poufności. Zasada ta dotyczy każdego uczestnika biorącego udział w mediacji. Wszystko co jest wypowiedziane na spotkaniach informacyjnych bądź posiedzeniach mediacyjnych nabywa klauzulę poufności. Wszelkie informacje ujawnione podczas spotkań nie mogą zostać przekazywane żadnym osobom prywatnym ani instytucjom (w tym także przed sądem w razie bezskutecznej mediacji).
 • Zasada akceptowalności. Osoba mediatora nie może być stronom narzucona, powinna być zaakceptowana przez strony. Gdy istnieją przesłanki, strona może dążyć do zmiany mediatora.
 • Zasada profesjonalizmu. Mediator prowadzący mediację powinien posiadać specjalistyczne szkolenie z mediacji. Przydatna też jest wiedza dotycząca sposobów komunikowania się oraz znajomość dziedziny przedmiotowej sprawy.

ZALETY MEDIACJI

Postępowanie mediacyjne jest znacznie bardziej efektywne od postępowania sądowego. Mediacja cechuje się wieloma zaletami, wśród których możemy wyróżnić:

 • znacznie krótszy okres oczekiwania na rozstrzygnięcie
 • niższy poziom kosztów i stresu niż w przypadku postępowania sądowego,
 • strony współuczestniczą w kwestii porozumienia, w związku z czym strony nie czują, że dane rozstrzygnięcie jest im narzucone,
 • komunikacja miedzy stronami jest znacznie bardziej swobodna,
 • w mediacji nie ma strony przegranej, każda na niej zyskuje

KTO PŁACI ZA MEDIACJĘ?

Mediacja jest odpłatna. Do kosztów mediacji należą wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Kosztami mediacji obciążone są co do zasady strony po połowie, chyba że strony wspólnie ustanowią inny podział kosztów. Strony mogą też złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji, gdy taka była prowadzona na podstawie skierowania przez sąd.

UDZIAŁ ADWOKATA JAKO PEŁNOMOCNIKA W MEDIACJI

Pełnomocnik już od samego początku może czuwać nad prowadzona mediacją. Może pomóc klientowi w wyborze mediatora, a także pomóc klientowi przygotować się do mediacji, w tym poinstruować klienta, jakie dokumenty mogą być pomocne podczas mediacji. Pełnomocnik zabezpiecza interesy klienta, analizuje najlepsze rozwiązania dla klienta. Ponadto winien poinformować klienta o tym, że podczas mediacji nie ponosi on żadnego ryzyka, a ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez właściwy sąd, zyskuje rangę ugody sądowej. Kolejno pełnomocnik powinien przyjąć rolę wspierającą.  W sytuacji wypracowania porozumienia pełnomocnik pomaga sprawdzić zredagowaną treść ugody, by znalazły się w niej odpowiednie zapisy zabezpieczające interesy klienta.

Kancelaria Adwokacka Anny Makowskiej zaprasza do współpracy podczas prowadzenia mediacji oraz uczestniczenia w niej jako pełnomocnik. Adwokat z Wągrowca i Obornik wytłumaczy procedurę mediacji, pomoże wybrać mediatora, a w przypadku powierzenia mu prowadzenia mediacji przeprowadzi ją w należyty sposób.

Rozwód – co musisz wiedzieć ?

Rozwód

ROZWÓD

Jako adwokat praktykujący w Wągrowcu i Obornikach postaram się rozwiać Państwa największe wątpliwości dotyczące rozwodu. Zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Anny Makowskiej.

Rozwód jest to trwałe rozwiązanie węzła prawnego między małżonkami, którego orzeczenie powoduje ustanie praw i obowiązków wynikających z małżeństwa, w szczególności otwierające drogę do zawarcia nowego związku małżeńskiego.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU ROZWODOWEGO

Sprawy o rozwód rozstrzygają sądy okręgowe właściwe ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Inna będzie właściwość sądu dla spraw rozwodu z Wągrowca, a inna dla rozwodu klientów w Obornikach. Pozew o rozwód obarczony jest stałą opłatą w wysokości 600 zł i we wszystkich sądach jest ona taka sama.

PRZESŁANKI ROZWODOWE

Pozytywną przesłanką rozwodu, a więc taką która musi wystąpić jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Polega to na zaniku trzech zasadniczych więzi między małżonkami :

 • więzi psychicznej (uczuciowej) -> wskazuje na to wrogi (nienawistny) stosunek między małżonkami
 • więzi fizycznej -> małżonkowie nie dzielą ze sobą sypialni
 • więzi gospodarczej -> małżonkowie zaprzestali wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego,

Ponadto nie mogą wystąpić przesłanki wyłączające dopuszczalność rozwodu (tzw. przesłanki negatywne), do których zaliczamy:

 • dobro wspólnych małoletnich dzieci -> sąd sprawdza czy rozwód nie wpłynie zbyt ujemnie na dobro dziecka
 • zasady współżycia społecznego -> sąd nie udzieli rozwodu w okolicznościach budzących moralne potępienie, społecznie nieakceptowanych np. ciężka choroba
 • na żądanie małżonka wyłącznie winnego -> jest to przesłanka względna, bowiem za zgodą małżonka sąd orzeknie rozwód, chyba że odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego np. odmowa nie wynika z miłości tylko z chęci zemsty

Przy analizie sprawy o rozwód i w zastanowieniu się, czy nie występują powyższe przesłanki, może okazać się niezbędna pomoc adwokata, więc kancelaria  adwokacka w Wągrowcu i Obornikach jest dla Państwa otwarta.

ROZWÓD - POSTĘPOWANIE ROZWODOWE

Postępowanie w sprawie o rozwód jest niejawne, czyli małżonkom nie towarzyszy na sali publiczność. Na wniosek małżonków rozprawa rozwodowa może być jawna, jeśli sprawa nie spowoduje obrazy moralności.

W czasie procesu o rozwód sąd może skierować strony do mediacji, jeśli w jego opinii istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Mediację prowadzi osoba wyznaczona wspólnie przez strony lub mediator wskazany przez sąd. Należy pamiętać, że próba pojednania małżonków nie jest obowiązkiem sądu.

WYROK ROZWODOWY

Rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym zapadają z urzędu, na wniosek jednego małżonka lub na zgodny wniosek małżonków.

Rozstrzygnięcia z urzędu :

 • Rozwiązanie małżeństwa
 • Wina rozkładu pożycia -> o znaczeniu winy poniżej
 • Wykonywanie władzy rodzicielskiej
 • Ustalenie kontaktów (zob. art.58§1b k.r.o.)
 • Zakres alimentów na dzieci
 • Zasady korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania

Rozstrzygnięcia na wniosek jednego małżonka :

 • Podział majątku wspólnego (o ile nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu)
 • Zakres alimentów dla małżonka żądającego ich zasądzenia
 • Orzeczenie eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszania

Rozstrzygnięcia na zgodny wniosek małżonków :

 • Podział wspólnego mieszkania (o ile jest możliwy bądź przyznanie go jednemu z małżonków )
 • Zaniechanie orzekania o winie

ROZWÓD - ZNACZENIE WINY

Orzekając o rozwiązaniu małżeństwa sąd co do zasady decyduje o tym który z małżonków i jakim stopniu ponosi winę za rozpad małżeństwa. Poziom zawinienia wpływa na obowiązek alimentacyjny względem byłego już małżonka :

 • małżonek wyłącznie winny może zostać zobowiązany do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajduje się w niedostatku
 • małżonek niewyłącznie winny (sytuacja, gdy obaj małżonkowie są winni rozpadu małżeństwa) jeśli znajduje się w niedostatku może od drugiego małżonka żądać dostarczania środków utrzymania odpowiadających jego potrzebom i możliwościom finansowym winnego małżonka

 

Obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia nowego małżeństwa lub z upływem pięciu lat, gdy zobowiązany do alimentów nie był uznany za winnego. Chyba że sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności przedłuży ten termin.

 

Kwestia ustalenia winy małżonków przy rozwodzie jest niezwykle problematyczna, nierzadko potrzebna jest strategia, którą Kancelaria Adwokacka w Wągrowcu i Obornikach pomoże opracować, dążąc do oczekiwanego rozstrzygnięcia.

NAJWAŻNIEJSZE SKUTKI WYROKU ROZWODOWEGO

 • rozwód nie powoduje ustania powinowactwa powstałego w wyniku zawarcia małżeństwa,
 • małżonkowie od momentu uprawomocnienia się wyroku nie dziedziczą po sobie,
 • małżonek, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje nazwisko, może powrócić do poprzedniego -> w tym celu należy w ciągu 3 m-cy od uprawomocnienia się wyroku złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem USC,
 • ustaje ustawowa wspólność majątkowa, a pojawia się wspólność w częściach ułamkowych.

Na wszelkie pytania związane z rozwodem i alimentami odpowiem jako adwokat działający w Wągrowcu i Obornikach. Zapraszam do umówienia spotkania w Kancelarii Adwokackiej Anny Makowskiej celem powierzenia Państwa sprawy o rozwód profesjonaliście.

Kancelaria Adwokacka czy firma odszkodowawcza?

Adwokat Wągrowiec Oborniki

KANCELARIA ADWOKACKA CZY FIRMA ODSZKODOWAWCZA

Wielokrotnie klienci, którzy do nas trafiają pytają – kancelaria adwokacka, kancelaria odszkodowawcza czy firmą odszkodowawcza?. Jaka jest różnica? Wiele osób nie dostrzega żadnej pomiędzy wskazanymi powyżej profesjami. W sytuacji jednak, gdy muszą skorzystać z pomocy profesjonalisty, gdyż nie znają szczegółowych przepisów i zawiłych procedur, koniecznym jest dokonanie właściwego wyboru.

Kancelaria Adwokacka Anna Makowska prowadzi postępowania w przedmiocie uzyskania odszkodowań. Zwracając się do kancelarii adwokackiej, która jest doświadczona w prowadzeniu spraw odszkodowawczych klienci mają gwarancję, że ich sprawa trafi w ręce adwokatów wyspecjalizowanych właśnie w tej dziedzinie. Kancelaria adwokacka dokona wnikliwej analizy problemu, doradzi najbardziej optymalne rozwiązanie, a sprawą zajmie się profesjonalista,  który od samego początku otoczy klienta opieką prawną i będzie przekazywał rzetelną informację na każdym etapie sprawy.

CZYM JEST ZAWÓD ADWOKATA?

Każdy adwokat musi ukończyć wyższe studia prawnicze, a następnie odbyć dedykowaną aplikację adwokacką,  w ramach,  której zyska cenną praktykę. Następnie musi zdać stosowny egzamin adwokacki. Adwokat w ramach prowadzonej działalności zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności udziela porad prawnych i konsultacji prawnych. Sporządza pisma procesowe, akty prawne, a przede wszystkim występuje przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika.

KANCELARIA ADWOKACKA - CO WYRÓŻNIA ADWOKATA?

Jednym z zasadniczych obowiązków adwokata jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Każda osoba korzystająca z usług i pomocy prawnej adwokata zapewnioną ma gwarancję poufności. Jest ona nieodzowna w niesieniu rzetelnej pomocy prawnej. Każdy adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, obejmujące czynności wykonywane podczas udzielania pomocy prawnej. Ubezpieczenie adwokata rozciąga się na skutki udzielenia niewłaściwej porady prawnej i popełnienia przez niego błędu. Daje to klientom kancelarii adwokackiej dodatkową ochronę ich interesów majątkowych. Zawód adwokata uregulowany jest przez ustawę z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Każdy adwokat zobowiązany jest również postępować zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokata, co daje dodatkową gwarancję rzetelności świadczonych usług prawnych.

Kancelaria prawna to najlepszy wybór w przypadku ubiegania się o odszkodowanie. Odpowiednie kwalifikacje prawników i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw umożliwiają nie tylko zaoferowanie szerokiego zakresu pomocy, ale także pozwalają na dochodzenie praw poszkodowanego przed sądem. Pracownicy pomagają swoim klientom na każdym etapie procesu uzyskiwania należnego odszkodowania – od przygotowania pozwu, aż po reprezentację w trakcie rozpraw.

POMOC PRAWNA FIRMY ODSZKODOWAWCZEJ

Korzystając z pomocy firmy odszkodowawczej klient nie zawsze ma kontakt z jednym prawnikiem, prowadzącym jego sprawę. Firmy odszkodowawcze niejednokrotnie zatrudniają szereg pracowników. Może się zdarzyć, że na każdym etapie sprawy klient będzie miał kontakt z inną osobą. W konsekwencji klient będzie miał problem z uzyskaniem bieżących informacji. Ilość firm odszkodowawczych na rynku sprawia, że oferta świadczonych przez te podmioty usług jest bardzo szeroka. Firmy te oferują uzyskiwanie różnych form odszkodowań. Samo założenie firmy odszkodowawczej od jej właściciela nie wymaga ukończenia studiów prawniczych, a zatem klient nie zawsze ma pewność czy podmiot jakiemu powierza swoją sprawę ma odpowiednią wiedzę i umiejętności. Dlatego też wybór, jakiemu podmiotowi powierzyć sprawę nie zawsze wydaje się prosty.

KANCELARIA ADWOKACKA, A FIRMA ODSZKODOWAWCZA - GŁÓWNE RÓŻNICE

Najważniejszą różnicą pomiędzy kancelarią adwokacką, a firmą odszkodowawczą jest wykształcenie pracowników, a także możliwość występowania przez adwokatów przed sądem, czego nie posiada firma odszkodowawcza. Często podczas reprezentacji klienta w procesie sądowym firma odszkodowawcza korzysta z pomocy zewnętrznej kancelarii adwokackiej, a klient ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty udzielonego pełnomocnictwa. Firma odszkodowawcza nie może bowiem występować przed sądem, gdyż nie posiada odpowiednich uprawnień. Zatem zdecydowanie lepiej od razu zlecić sprawę kancelarii adwokackiej, gdyż kompetencje adwokatów potwierdzone są uzyskanym tytułem zawodowym.

Znaczącą różnicą pomiędzy kancelarią adwokacką, a firmą odszkodowawczą jest cena świadczonych usług. Finalnie uzyskanie odszkodowania z firmą odszkodowawczą może być droższe, niż początkowe obietnice, czy ustalenia. Owszem, opłata po zakończonej sprawie w wysokości określonego procentu, jaką oferują firmy odszkodowawcze, może wydawać się atrakcyjna, jednakże należy pamiętać, w ostatecznym rozrachunku wszelkie koszty mogą wynosić około 1/3 uzyskanej kwoty odszkodowania. Z kancelarią adwokacką koszty te są często niższe, a często rozkładane na kilka części w toku trwającej sprawy.

ODSZKODOWANIE Z KANCELARIĄ ADWOKACKĄ ANNA MAKOWSKA

Możliwość dochodzenia praw poszkodowanego przed sądem to jeden z większych atutów, jakim należy się kierować przy wyborze kancelarii adwokackiej, czy firmy odszkodowawczej. Doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw i zdobyte kwalifikacje, dające możliwość wykonywania zawodu adwokata, umożliwiają zaoferowanie klientom szerokiego zakresu pomocy prawnej i reprezentację na każdym etapie postępowania – od zgłoszenia szkody, przygotowania pozwu, aż po reprezentację przed sądem. Adwokat prowadzący sprawę ma wiedzę o jej zaawansowaniu i w każdym momencie udzieli klientowi informacji o statusie powierzonej sprawy.

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie, wybór kancelarii adwokackiej jest zatem właściwy. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia na każdym etapie sprawy, w tym podczas sądowej batalii pomoże uzyskać należną kwotę odszkodowania.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacka Anna Makowska.